HTML5 Icon
บริการยืมระหว่างห้องสมุด ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์กับหอสมุดกฎหมายมหาชน

ข้อตกลงให้บริการ

1.บริการนี้สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาชิกหอสมุดกฎหมายมหาชนเท่านั้น

2.ทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมได้อยู่ในรูปแบบประเภทสิ่งพิมพ์ และประเภทอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถให้บริการได้โดยไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

3.ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์ยืมได้ 5 รายการ / คน ระยะเวลาการยืม 7 วัน สามารถต่ออายุการยืมได้ 3 ครั้ง กรณีเกินกำหนดส่งคืนมีค่าปรับ 5 บาท / เล่ม / วัน

4.ระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่ได้รับคำขอจนได้รับเอกสาร

     4.1 ประเภทสิ่งพิมพ์ ภายใน 5 วันทำการ

     4.2 ประเภทไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 3 วันทำการ

5.ไม่มีค่าใช้บริการ

6.ห้องสมุดจะเก็บตัวเล่มไว้ให้ 7 วัน ถ้าไม่มารับตามเวลาที่กำหนด จะดำเนินการส่งคืนห้องสมุดเจ้าของตัวเล่มต่อไป


ขั้นตอนการใช้บริการ

1.การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืมระหว่างห้องสมุด

     1.1 หอสมุดกฎหมายมหาชน http://search.admincourt.go.th

     1.2 ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ http://library.tu.ac.th

2.ผู้ใช้บริการตรวจสอบสถานะของคำขอได้ที่ Check your request

3.ผู้ใช้บริการรับตัวเล่มที่เคาน์เตอร์บริการของห้องสมุด และรับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทาง e-mail

    3.1 สมาชิกหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       - ประเภทสิ่งพิมพ์ ภายใน 5 วันทำการ

       - ประเภทไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 3 วันทำการ

    3.2 หอสมุดกฎหมายมหาชน สำหรับสมาชิกหอสมุดกฎหมายมหาชน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

      สมาชิกของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร. 02 613 2151 | e-mail: chaisit@tu.ac.th

      สมาชิกหอสมุดกฎหมายมหาชน (ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง)

โทร. 02 141 0679 | e-mail: ownps1@thotmail.com

ข้อมูลผู้ยืม (User Info)
รายการบรรณานุกรม (Bibilography)


( งดให้บริการ หากกรอกข้อมูลของหนังสือที่ต้องการยืมไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน)